Меню сайту

ВхідДорогі студенти, батьки та викладачі!

   Сьогодні всі ми опинились в непростій і новій для всіх ситуації. Ми разом вчимося нових способів взаємодії.

   Всі вже помітили певні зміни в поведінці: тривогу, злість, протести, роздратування, через те що не можемо жити звичним до цього життям. Діти далі будуть суперечити, виносити мозок і бунтувати. Це нормальна і очікувана поведінка в таких умовах. Тому:

   Шановні батьки! Все, що потрібно зараз нашим дітям, – комфорт і любов та відчуття того, що все закінчиться і все налагодиться. Подивіться разом фільм чи спечіть печиво, відвідайте онлайн-екскурсії, поцікавтесь, чи виконують домашнє завдання, можливо, їм потрібна і ваша допомога в цьому процесі. Дистанційне засвоєння матеріалу вимагає більше часу. Крім того, не всі студенти настільки самоорганізовані, щоб без нагадування та контролю вчити новий матеріал самостійно. Для багатьох такий досвід новий та незвичний, не кожен може обійтися без додаткових пояснень.

   Дорогі наші студенти! Ми вже скучили за вами, ми прагнемо, щоб вам було зручно працювати і ви бачили свої результати. Тому шукаємо зручні сервіси і пропонуємо працювати в класах Google та Teams, посилання на відео інструкції є на сайті коледжу.

   Ми всі з вами в одному човні, і коли повернемося в аудиторії, то вивчений матеріал узагальнимо, але не зволікайте зараз на старання і зусилля викладачів, виходьте на зв'язок, використовуючи ваші улюблені гаджети.

   Шановні викладачі! Дуже вдячні вам за те, що намагаєтесь підтримувати навчальний процес на належному рівні і оперативно реагуєте на нові пропозиції та оволодіваєте новими сервісами для навчання. Хотілося б, щоб всі розуміли ситуацію та не вимагали надто багато.

   Тому поважаймо один одного і розуміймо, що в ситуації, яка склалася, важливо нагадувати один одному: «Ти для мене важливий, тому що ти просто є!» Ми всі пройдемо цей карантин і станемо сильнішими.

   Всім добра та здоров’я! Все буде добре!

 

b ncov

 

До уваги студентів та викладачів!

Карантинні заходи продовжено до 24.04.2020 р.

Навчання здійснюється за дистанійною формою відповідно до розкладу навчальних занять на ІІ семестр 2019/2020 н.р. за допомогою сервісів Microsoft Teams та Google Classroom.

 


Якщо у вас виникли проблеми із отриманням матеріалів, можете скористатися інструкцією у форматі PDF або відеоінструкцією на YouTube.  

 

b mon zno

Розклад TV-трансляцій на телеканалі "Рада"

 •     середа: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;
 •     четвер: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;
 •     п’ятниця: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;
 •     субота та неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин із перервами).

Ютуб-канал міністерства, де можна буде проглянути ефіри, тут.

Практичний психолог - Корисно знати всім

Поговорімо про відомі про кожного з нас 4 психічних стани, які бувають у кожної людини і мають позитивний або негативний вплив на нашу поведінку і самопочуття (зокрема, настрій).

Найбільш поширеним та актуальним у нашому житті є стан психічної втоми.

Що характерно для цього стану?

Це коли є мета, відбуваєть­ся процес досягнення мети, але немає (не видно) резуль­тату. Наприклад: робимо якусь роботу чи наукове досліджен­ня, але кінцевою результату не зразу можна досягти.

З фізичної точки зору, розвиток утоми свідчить про значне зменшення внут­рішніх резервів організму, про перехід його на менш ефективні методи діяльності. В результаті знижується темп роботи, увага, ритмічність та координація рухів.

З психологічної точки зору, стомлення — це депресія, роз­дратування, гнів, мала ак­тивність (або хаотичність), по­рушення пам'яті та мислення, послаблення волі (зниження витримки, рішучості, самокон­тролю, зникнення настирли­вості) та сонливість.

Що можна зробити? Як поліпшити психологічний стан? По-перше, ми радимо намічати проміжні результа­ти в досягненні мети і головне — радіти кожному окре­мому успіху.

По-друге, рекомендуємо зробити щось, де результат буде видно одразу (пересу­нути меблі, які набридли, чи відпрасувати білизну, до якої тиждень руки не дохо­дили, прибрати помешкан­ня тощо).

По-третє, щоранку стави­ти собі три запитання:

        що обов'язково по­трібно зробити СЬОГОДНІ?

        що можна зробити завтра?

        що має бути зробле­но протягом тижня?

Другий стан, якому слід приділити увагу, — стан пси­хічної напруги.

Це коли для досягнення мети необхідно докласти за­надто великих психічних зу­силь.

Що характерно для цього стану?

По-перше, занепокоєність, тривога, страх або гнів. По-друге, підвищення тиску, ча­стоти пульсу, температури. По-третє, можливі зміни у швидкості мислительних процесів та характері рухової активності.

Стан психічної напруги виникає, коли:

 • час для виконання зав­дання чи відповідальної ро­боти обмежений;
 • передбачаються іспи­ти, виступ (доповідь) перед адміністративною аудито­рією;
 • необхідно діяти в при­сутності начальства;
 • наявна недостатність інформації.

Що можна робити в такій ситуації?

По-перше, контролювати кожен свій крок, продумува­ти кожен вчинок, діалог.

По-друге, підстрахуватися додатковою інформацією, обдумати хід своїх дій.

По-третє, не відкладати роботу «на завтра», тим більше коли на виконання справи не залишається часу.

Крім того, радимо поду­мати про підвищення своєї кваліфікації. Бажано мати й надійних помічників.

Якщо ви відчуваєте зараз психічну напругу, то можна:

        чергувати дихання (глибоко вдихнути та затри­мати дихання);

        сконцентрувати увагу на виразі очей, гучності го­лосу;

        чергувати ходу (швид­ко та повільно).

Психологи бачать три ос­новні засоби профілактики підвищеної напруги:

 •  психологічний відбір осіб для діяльності в екстре­мальних умовах;
 •  виховання емоційних, моральних та вольових яко­стей, які сприяють можли­вості впливати, керувати пси­хічними станами;
 • створення гарного пси­хологічного клімату та оптимізація умов діяльності.

Стан психологічної три­вожності.

Це коли очікуєш неприєм­них результатів, тобто є мета, але нема засобів досягнення Ті (наприклад, виклик до на­чальника або біля дверей сто­матолога).

Що характерно для стану тривожності?

 • занепокоєність;
 • дискомфорт;
 • очікування найгіршого або невизначеного.

Стан психічної тривож­ності особливо характерний для людей, залежних від інших, невпевнених у собі. Ці люди будь-які життєві ситу­ації сприймають як оцінку їхніх особистісних якостей або компетентності.

Треба зазначити, що стан тривожності — це реакція ситуативна(нетривала)і за­лежить від схильності самої людини до негативного про­гнозу власної діяльності (на­приклад: «Все погане і тільки, як завжди, зі мною»).

Що можна робити?

Головне, що треба па­м'ятати: можливі невдачі ма­тимуть місце кожна свого часу, і вирішувати їх теж можна по черзі, а не «все од­разу на мене навалилося».

Якщо відчуваєте три­вожність зразу, то можна:

 •  уявити голубу кулю, небо...
 • вдатися до фізичного навантаження (швидка ходь­ба, чергування дихання);
 •  врешті, змусити себе посміхнутися в тяжку мить. До речі, можна навчитися методів, які допоможуть по­долати низьку самооцінку та сформувати відчуття впев­неності в собі.

Перейдімо до досить складного психічного стану — емоційного стресу.

Це екстремальна ситуа­ція: є мета, але її досягнен­ня не залежить від люди­ни.

Що характерно для емо­ційного стресу?

 •  занепокоєність;
 • відчуття невідворотності, катастрофи, невдачі;
 •  проявляється в негайній мобілізації захисних сил для правильного рішення.

Примітка: часті, тривалі емоційні стреси викликають хвороби.

Стреси бувають фізичні та психологічні.

Фізичний стрес — це ре­зультат впливу фізичних подразників (гучна музика, звук, надто яскраве світло тощо).

Психологічний стрес — це результат дії екстремальної ситуації, ставлення людини до неї, а також оцінка її складності.

Причиною психологічно,- го стресу можуть бути:

 •  раптова зміна (наприк­лад, завдання);
 • дефіцит часу та умов для його виконання;
 •  висока значущість мети;
 •  відповідальність, сум­лінність у досягненні бажано­го результату.

Що можна робити?

По-перше, реорганізація, пошук нового оптимально­го рішення. По-друге, підви­щення значущості відпові­дальності. По-третє, роз­поділ свого часу, побудова чіткої програми дії; що за чим.

І нарешті, фізичне наван­таження (чергувати скоро­чення та розслаблення м'язів), контрастний душ, зас­покійливі трав'яні напої, ре­жим харчування та сну тощо.

Який маємо висновок?

Негативні функціональні стани (стомлення, напруги, тривожності та емоційного стресу) залежать від об'єк­тивних причин: відсутність відповідних умов викликає зміну психічного стану, погіршення настрою та здо­ров'я.

Які існують прості методи захисту?

1. Не провокувати агре­сію на себе:

        не говорити «команд­ним тоном»;

—- не використовувати у звертанні такі вирази як «ти повинен, ти мусиш це зро­бити»;

        не використовувати своє становище: «я старший за віком, я розумніший, мені видніше...».

засоби?..», «Скільки по­трібно?..» і давати конкретні відповіді.

        покричати перед дзеркалом;

        написати образнику невідправленого листа;

        намалювати карикату­ру свого ворога;

        контрастний душ;

        швидка ходьба;

        тренажери.

Бажаємо успіхів та здо­ров'я!

 


 

Візьміть на замітку

 

Народні засоби зняття нервово-емоційної напруги

Народна лікарська практика накопичила численні засоби зняття нервово-емоційної напруги. Найбільш відомі такі засоби:

 1. Зрізати листки молодої кропиви зі стеблом зверху на 20 см (найкраще в квітні-травні), промити, дрібно порізати, скласти, не ущільнюючи, в літрову банку та залити холодною ки-п'яченою водою. Настояти 10 годин. Пити стільки, скільки потрібно для задоволення денної спраги (замість води). Дитині можна давати разом з фруктовим соком. Цей засіб заспокоює нервову систему, а також сприятливо впливає на кишечник і очищує кров від алергенів.
 2. За підвищеної нервозності пити сік сирого буряка по 1/3 склянки 3—4 рази на день. Можна додавати до ньо¬го 1/4 частину морквяного або яблучного соку.
 3. Приготувати настій молодих весняних листків берези. 100 г листя подрібнити, залити 2 склянками теплої кип'яченої води. Настоювати 5—6 годин. Процідити, віджати, відстояти. Вживати при неврозах по 1/2 склянки 2-3 рази на день перед їжею. Настій дуже збагачений вітаміном С.
 4. Знімають нервову напругу і наслідки стресу обливання вранці та увечері про-холодною або холодною водою.

 

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти