Меню сайту

ВхідПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступних випробувань з біології складена згідно програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів Державного стандарту базової загальної середньої освіти затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012р. № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».

Біологічна освіта має сприяти   становленню загальної культури,   вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі,   формуванню   екологічної культури,   зміцненню духовного і фізичного здоров'я кожної конкретної людини.

Мета біологічної освіти досягається у процесі вивчення предмета „Біологія", функцією якого є формування ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Завдання предмета „Біологія":

 • засвоєння знань щодо ролі біологічної науки у формуванні сучасної наукової картини живої природи, методів пізнання живої природи, закономірностей живої природи, будови, життєдіяльності та ролі живих організмів;
 • формування уявлень про природу як систему, що розвивається, про людину як біосоціальну істоту, емоційно-ціннісного ставлення до живої природи, готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного середовища, власного організму, здоров’я інших людей;
 • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;
 • мотивація   здорового   способу   життя,   що   включає:   дати   поняття   про здоров'я,   форми і методи його   формування, збереження і зміцнення, показати значення складових здоров'я, дати можливість визначитися в правильності чи хибності ставлення до власного здоров'я, залучити до власного   здоров'я,   залучити   до   мислення,   обговорення   і   здобуття інформації   про   шляхи   передачі   та   ступені   ризику   зараження   ВІЛ, профілактику ВІЛ-інфікування;
 • формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у   прикладних   сферах людської діяльності   (медицина, агропромисловий комплекс, промисловість, біотехнологія, фармакологія, психологія, педагогіка тощо);
 • розвиток розумових   здібностей   та якостей   особистості   (пізнавального інтересу,   спостережливості,   уяви,   уваги,   пам'яті,   теоретичного   стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації у різних видах діяльності;
 • становлення   наукового   світогляду;   формування   емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.
 • У зміст закладено функціонально-цілісний, системно-структурний, екологічного, історичний та порівняльний підходи. Це забезпечує формування уявлень про цілісність живих систем без зайвої деталізації морфології та анатомії біологічних об’єктів; зосереджує увагу на вивченні процесів життєдіяльності, ролі кожної частини організму у функціонуванні цілого; сприяє формуванню уявлень про зв’язок живих організмів і неживої природи, зв’язок людини і природи, формуванню стратегії поведінки сучасної людини у біосфері.
 • Зміст програми передбачає вивчення живої природи. Різноманітність представників царства Рослини вивчається в порядку ускладнення їх будови, починаючи з водоростей і закінчуючи покритонасінними. Кожен таксон розглядається як етап еволюції, як компонент екосистеми і як систематична категорія. Це дає сформувати уявлення про рослинний світ як про цілісну систему.
 • У розділі “Тварини” розглядаються найбільш загальні закономірності функціонування тваринного організму, загальний план його будови та основні групи тваринного світу. Особливості будови і процеси життєдіяльності представників царства Тварини вивчаються з метою з’ясування пристосування організмів до середовища, в природі й житті людини. Особливе значення надається вивченню способу життя та поведінки тварин.
 • Розділ “Людина” передбачає вивчення організму людини за функціональним принципом. Формуються поняття організму людини як цілісної біологічної системи, що функціонує в особливих умовах соціального середовища. Особлива увага зосереджується на вивченні питань механізмів та принципів регуляції функціонування організму, психофізіологічних особливостей поведінки людини.

На іспиті з біології вступник до вищого навчального закладу І та ІІ рівня акредитації повинен знати:

 • Особливості будови і життєдіяльності царства Рослин.
 • Головні риси царства Тварин, їх будову та видову різноманітність.
 • Відомості про роль рослин і тварин у природі житті людини.
 • Види рослин, тварин своєї місцевості, які потребують охорони.
 • Організм людини як єдине ціле.
 • Особливості будови і функції органів та їх систем.
 • Нервово-гуморальну регуляцію функцій.
 • Значення умовних рефлексів та розумової діяльності для адаптації організму в нових умовах.
 • Фактори, які зберігають здоров’я і порушують його.

 

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти